Editorial Board

 

The Eighth Board of Editors of APS

 

 

 The Seventh Board of Editors of APS

Editor-in-Chief: Ma Zhiming

Vice Eitors: Lin Zhengyan, Geng Zhi, Wang Rongming 

Board of Editors (In alphabetic order):

 

Chen Dayue Chen   Min Cui Hengjian Gao Fuqing Geng zhi
Gong Fuzhou Guo Jianhua Guo Junyi He Shuyuan Hu Taizhong
Li Lei Li Zenghu Lin Jinguan Lin Huazhen Lin Zhengyan
Ma Zhiming Peng Shige Ren Jiagang Shi Jian Shi Ningzhong
Shu Zhongen Tang Niansheng Tang Shanjian Tang Yincai Wang Fengyu
Wang Guojing Wang Qihua Wang Zhaojun Wang Rongming Wu Yaohua
Xu Xingzhong Yang Hailiang  Yang Hu  Yang Jingping Ye Zhongxing 
Yue Rongxian Zhang Riquan Zhang Zhongzhan Zhen Weian Zhou Yong
Zhu Lixing Zhu Zhongyi      

 

The Sixth Board of Editors of APS

Editor-in-Chief:   Ma Zhiming

Vice EitorsLin Zhengyan, Wang Rongming, Geng Zhi

Board of Editors (In alphabetic order):

Chen Dyue Feng Shiyong Geng Zhi Hou Zhenting Hu Taizhong
Li Guoying Li Zenghu Lin Jinguan Lin Zhengyan Liu Luqin
Ma Zhiming Peng Shige Ren Jiagang Shi Ningzhong Tang Niansheng
Tang Yincai Wang Fengyu Wang Jinrong Wang Rongming Wu Rong
Xu Xingzhong  Ye Zhongxing Yong Jiongmin Zhang Runchu Zhang Zhongzhan
Zhao Lincheng Zheng Ming Zheng Zhukang Zhu Lixing Zhu Zhongyi

 

 

Editor-in-Chief: Chen  Mufa

Vice Eitors: Guo Junyi, He Shuyuan, Zhang Riquan

Board of Editors (In alphabetic order):

 

Chen Mufa Dong Zhao Fang Xiangzhong Gao Fuqing Guo Jianhua
Guo Junyi He Shuyuan Li Yuan Lin Huazhen Lin  jinguan
Lin Lu Liu Mingqian Ren Yanxia Su Zhonggen Sun Liuquan
Tang Yincai Tao Jian Tong Xingwei Wang Dehui

Wang Xueqin

Wu Zhen Xue Liugen Yang Jingping Yang Ying Zhang Baoxue
Zhang Riquan Zhang Xichen Zhang Xinsheng Zhang Yuhui Zhou Yong

 


Pubdate: 2022-10-27    Viewed: 2987